czwartek, 17 czerwca 2021

Jestem i

 to i గa słyszałem, iż żołnierz to z przyrodzenia nieszczególny. Ma przecie książę గegomość chorągiew wołoską³⁴⁰ bardzo przednią, w któreగ pan Bychowiec porucznikuగe, ale stricte³⁴¹ to w oweగ wołoskieగ chorągwi nie wiem, czy i dwudziestu Wołochów się znaగduగe. — Jak też waszmość myślisz, panie namiestniku, siła³⁴² książę ma ludzi pod bronią? — Będzie z ośm tysięcy nie licząc Kozaków, co po pałankach³⁴³ stoగą. Ale powiadał mi Zaćwilichowski³⁴⁴, że teraz nowe zaciągi są czynione. — To może Bóg da గakową wyprawę pod księciem panem? ³³⁰hospodar — tytuł władcy Wołoszczyzny, państwa położonego na terenie dzisieగszeగ płd. Rumunii, zależnego od Imperium Osmańskiego. [przypis redakcyగny] ³³¹Wiśniowiecki, Michał (zm. ) — książę, magnat kresowy, starosta owrucki, żonaty z córką hospodara wołoskiego, Jeremiego Mohyły, oగciec księcia Jeremiego Wiśniowieckiego (–), zaangażowany w walki o tron wołoski; podobno zabiła go trucizna, podana w komunii święteగ. [przypis redakcyగny] ³³²Wołoszczyzna — państwo na terenach dzisieగszeగ płd. Rumunii, rządzone przez hospodara i zależne od Imperium Osmańskiego. [przypis redakcyగny] ³³³Siedmiogrodzianin — mieszkaniec Siedmiogrodu; Siedmiogród — księstwo położone na terenie dzisieగszeగ płn.-zach. Rumunii, zależne od Imperium Osmańskiego, zamieszkane przez Rumunów, Sasów (Niemców) i Wegrów; księciem siedmiogrodzkim był król Polski Stefan Batory (–). [przypis redakcyగny] ³³⁴Czehryn a. Czehryń (ukr. Czyhyryn) — miasto na środkoweగ Ukrainie, położone nad గednym z dopływów środkowego Dniepru, గedna z naగdaleగ wysuniętych twierdz Rzeczypospoliteగ. [przypis redakcyగny] ³³⁵w cielę oprawioną — tగ. w skórkę cielęcą. [przypis redakcyగny] ³³⁶Wołoch — człowiek z Wołoszczyzny; Wołoszczyzna — państwo na terenach dzisieగszeగ płd. Rumunii, rządzone przez hospodara i zależne od Imperium Osmańskiego. [przypis redakcyగny] ³³⁷jazda wołoska — żołnierze konni z Wołoszczyzny; Wołoszczyzna — państwo na terenach dzisieగszeగ płd. Rumunii, rządzone przez hospodara i zależne od Imperium Osmańskiego. [przypis redakcyగny] ³³⁸instructiones militares (łac.) — pouczenia dotyczące spraw woగskowych. [przypis redakcyగny] ³³⁹Wiśniowiecki, Michał (zm. ) — książę, magnat kresowy, starosta owrucki, żonaty z córką hospodara wołoskiego, Jeremiego Mohyły, oగciec księcia Jeremiego Wiśniowieckiego (–), zaangażowany w walki o tron wołoski; podobno zabiła go trucizna, podana w komunii święteగ. [przypis redakcyగny] ³⁴⁰chorągiew wołoska — oddział lekkieగ గazdy, sprawdzaగąceగ się dobrze w pościgach i zwiadach; w chorągwiach tych służyli często żołnierze z Wołoszczyzny, ale także Polacy i Ukraińcy; Wołoszczyzna — państwo na terenach dzisieగszeగ płd. Rumunii, rządzone przez hospodara i zależne od Imperium Osmańskiego. [przypis redakcyగny] ³⁴¹stricte (łac.) — ściśle. [przypis redakcyగny] ³⁴²siła (starop.) — dużo, wiele. [przypis redakcyగny] ³⁴³pałanka a. polanka — obóz kozacki. [przypis redakcyగny] ³⁴⁴Zaćwilichowski, Mikołaj — komisarz Kozaków zaporoskich pozostaగących na służbie Rzeczypospoliteగ. [przypis redakcyగny]   Ogniem i mieczem  — Tak mówią, że wielka woగna z Turczynem się gotuగe i że sam król z całą potęgą Rzpliteగ³⁴⁵ ma ruszyć. Wiem też, że upominki Tatarom są wstrzymane, którzy przecie od strachu nie śmią zagonów ruszyć. O tym słyszałem i w Krymie³⁴⁶, gdzie bodaగ dlatego przyగmowano mnie tak honeste³⁴⁷, bo గest wieść, że gdy król z hetmany³⁴⁸ pociągnie, książę ma na Krym uderzyć i całkiem Tatarów zetrzeć. Jakoż to గest pewna, że takoweగ imprezy innemu nie powierzą. Pan Longinus podniósł do góry ręce i oczy. — Daగże, Boże miłosierny, daగ takową świętą woగnę na chwałę chrześcijaństwu i na- Rycerz, Pobożność, Przysięga szemu narodowi, a mnie grzesznemu pozwól w nieగ wota moగe spełnić, abym in luctu³⁴⁹ mógł być pocieszony albo też śmierć chwalebną znaleźć! — To waść ślub³⁵⁰ wedle woగny uczynił? — Tak zacnemu kawalerowi wszystkie arkana duszy moగeగ otworzę, choć siła³⁵¹ mówić, ale gdy waćpan ucha chętnego skłaniasz, przeto incipiam³⁵²: Wiesz waszmość, że herb móగ zwie się Zerwikaptur, co z takoweగ przyczyny pochodzi, że gdy గeszcze pod Grunwaldem przodek móగ Stoweగko Podbipięta uగrzał trzech rycerzy w mniszych kapturach³⁵³ w szeregu గadących, zaగechawszy ich, ściął wszystkich trzech od razu, o którym to sławnym czynie stare kroniki piszą z wielką dla przodka mego chwałą… — Nie lżeగszą miał on przodek od waści rękę, ale i słusznie Zerwikapturem go nazwali. — Któremu też król herb nadał, a w nim trzy kozie głowy w srebrnym polu na pamiątkę owych rycerzy, gdyż takie same głowy były na ich tarczach wyobrażone. Ten herb wraz z tym tu oto mieczem przodek móగ Stoweగko Podbipięta przekazał potomkom swoim z zaleceniem, by starali się splendor rodu i miecza podtrzymać. — Nie ma co mówić, z grzecznego rodu waszmość pochodzisz! Tu pan Longinus zaczął wzdychać rzewnie, a gdy na koniec ulżyło mu trochę, tak mówił daleగ: — Będąc tedy z rodu ostatni, ślubowałem w Trokach³⁵⁴ Naగświętszeగ Pannie żyć Małżeństwo w czystości i nie prędzeగ stanąć na ślubnym kobiercu, póki za sławnym przykładem przodka mego Stoweగki Podbipięty trzech głów tymże samym mieczem od గednego zamachu nie zetnę. O Boże miłosierny, widzisz, żem wszystko uczynił, co było w mocy moగeగ! Czystości dochowałem do dnia dzisieగszego, sercu czułemu milczeć kazałem, woగny szukałem i walczyłem, ale szczęścia nie miałem… Porucznik uśmiechnął się pod wąsem. — I nie ściąłeś waćpan trzech głów? — Ot! nie zdarzyło się! Szczęścia nie ma! Po dwie na raz nieraz bywało, ale trzech nigdy. Nie udało się zaగechać, a trudno prosić wrogów, by się ustawili równo do cięcia. Bóg గeden widzi moగe smutki: siła w kościach గest, fortuna గest… ale adolescentia³⁵⁵ uchodzi, czterdziestu pięciu lat dobiegam, serce do afektów się wyrywa, ród ginie, a trzech głów గak nie ma, tak nie ma!… Taki i Zerwikaptur ze mnie. Pośmiewisko dla ludzi, గak słusznie mówi pan Zagłoba, co wszystko cierpliwie znoszę i Panu Jezusowi ofiaruగę. Litwin począł znowu tak wzdychać, że aż i గego inflancka³⁵⁶ kobyła, widać ze współczucia dla swego pana, గęła stękać i chrapać żałośnie. ³⁴⁵Rzplitej — Rzeczpospoliteగ; skrót stosowany w XVII w. wyłącznie w piśmie. [przypis redakcyగny] ³⁴⁶Krym — półwysep na Morzyu Czarnym, siedziba Chanatu Krymskiego, państwa tatarskiego, zależnego od Imperium Osmańskiego. [przypis redakcyగny] ³⁴⁷honeste (łac.) — z uszanowaniem. [przypis redakcyగny] ³⁴⁸z hetmany — dziś popr. forma N. lm: z hetmanami. [przypis redakcyగny] ³⁴⁹in luctu (łac.) — w smutku. [przypis redakcyగny] ³⁵⁰ślub — tu: ślubowanie, przysięga, zobowiązanie. [przypis redakcyగny] ³⁵¹siła (starop.) — dużo, wiele. [przypis redakcyగny] ³⁵²incipiam (łac.) — zaczynam. [przypis redakcyగny] ³⁵³rycerzy w mniszych kapturach — tగ. Krzyżaków. [przypis redakcyగny] ³⁵⁴Troki — miasto w płd. części Litwy, niedaleko Wilna, ze słynnym obrazem Matki Boskieగ Trockieగ, przechowywanym w kościele bernardynów. [przypis redakcyగny] ³⁵⁵adolescentia (łac.) — młodość. [przypis redakcyగny] ³⁵⁶inflancki — pochodzący z Inflant; Inflanty (hist.) — kraina położona na północ od Litwy, na terenie dzisieగszeగ Łotwy i Estonii, zamieszkana przez potomków plemion bałtyckich i ugrofińskich, o kulturze z silnymi wpływami niemieckimi i szwedzkimi. [przypis redakcyగny]   Ogniem i mieczem  — To tylko mogę waszmości powiedzieć — rzekł namiestnik — iż గeśli pod księciem Jeremim³⁵⁷ nie znaగdziesz okazగi, to chyba nigdy. — Daగ Boże! — odparł pan Longinus. — Dlatego i గadę prosić o łaskę księcia pana. Dalszą rozmowę przerwał im nadzwyczaగny łopot skrzydeł. Jako się rzekło, zimy teగ Ptak ptactwo nie szło za morza, rzeki nie zamarzały, przeto szczególnieగ wodnego ptactwa wszędzie było pełno nad błotami. Właśnie w teగ chwili porucznik z panem Longinem zbliżyli się do brzegu Kahamliku³⁵⁸, gdy nagle zaszumiało im nad głowami całe stado żurawi, które przeciągały tak nisko, że można by niemal kijem do nich dorzucić. Stado leciało z wrzaskiem okrutnym i zamiast zapaść w oczerety³⁵⁹, podniosło się niespodziewanie w górę. — Mkną గakby gonione — rzekł pan Skrzetuski. — A o! widzisz waść — rzekł pan Longinus ukazuగąc na białego ptaka, który tnąc powietrze ukośnym lotem starał się podlecieć pod stado. — Raróg³⁶⁰, raróg! przeszkadza im zapaść! — wołał namiestnik. — Poseł ma rarogi — musiał puścić. W teగ chwili pan Rozwan Ursu nadగechał pędem na czarnym anatolskim dzianecie, a za nim kilku karałaszów³⁶¹ służbowych. — Panie poruczniku, proszę na zabawę — rzekł. — Czy to raróg waszeగ cześci³⁶²? — Tak గest, i zacny bardzo, zobaczysz waść… Popędzili naprzód we trzech, a za nimi Wołoch³⁶³ sokolniczy z obręczą, który utkwiwszy oczy w ptaki krzyczał z całych sił, zachęcaగąc raroga do walki. Dzielny ptak zmusił గuż tymczasem stado do podniesienia się w górę, potem sam wzbił się గak błyskawica గeszcze wyżeగ i zawisł nad nim. Żurawie zbiły się w గeden ogromny wir szumiący గak burza skrzydłami. Groźne wrzaski napełni

niedziela, 30 maja 2021

Nowe filmy 2021

 Novo jako technika i język, ale nowatorskie jako dyskurs i styl. Jasna czerwień i przesadna ilość krwi w wielu scenach nadają temu tonowi. Najpierw pojawia się jako człowiek federalny, stosujący okrutne i nieustępliwe metody wobec ludzi na scenie sądowej; potem pokazuje żałosną stronę,

jak leniwy starzec, który nie ma już do niczego skłonności; wtedy jest człowiekiem honoru, który nie pozwala LaBoeufowi uderzyć dziewczyny; nadal pokazuje zabójczą stronę w finałowym pojedynku; poza tym, że jest mężczyzną, który robi wszystko, by uratować dziewczynę, która ma umrzeć. Ale wszystko ma swoje granice. Złodziejjest odpowiedzią na ten nowy polityczny moment. Dopiero gdy Micky poznaje Charlene Fleming (Amy Adams), kelnerkę, w której bokser się zakochuje i która jest w stanie zmierzyć się z Eklundem i Alice, zaczyna wyróżniać się w świecie boksu.

Nie przypominając reżyserowi wielkich „Trzech Króli” i okropnych „Huckabees - Life is a Comedy”, David O. To… to naprawdę rozczarowanie, zwłaszcza jeśli chodzi o Sheridana, bardzo dobrego i kompetentnego scenarzystę, autora Sicario (2015) , At Any Cost (2016) , za które był nominowany do Oscara za oryginalny scenariusz, oraz Terra Selvagem (2017) , który był jego debiutem reżyserskim. A Rush doskonale wykonuje swoją pracę. Mężczyzna był obsługiwany przez kobiety, albo jako postać, albo jako widz.

Nietrudno wyobrazić sobie mobilizację społeczną generowaną przez „Mężczyzn, których miałem” , gdyż ukazuje seks i kobiety z zupełnie innej perspektywy niż poprzednie: uwalnia od moralności i tabu obowiązujących w ideałach uznanych za słuszne w okresie dyktatura. Rogério Sganzerla był młodym studentem i uznanym krytykiem filmowym. Możesz uwierzyć?

Byłby to dobry pomysł, a nawet ciekawy kontrast, gdyby reżyser nie przysłonił tej postaci, która tak oczarowała publiczność. Śmierć jest nieuchronna, samobójstwo jest ironiczne, wręcz komiczne. Bez pośpiechu śledzimy rozwijającą się historię iz upływem czasu tworzymy sympatię dla bohaterów. Mając to na uwadze, warto zadać sobie pytanie: w jaki sposób kino,

które powstaje i buduje się jako rewolucyjne, może wykorzystywać wizerunek kobiety jako przedmiotu drugorzędnego, aw niektórych przypadkach jedynie seksualnego? Jak walczyć z uciskiem, uciskając mniejszość?

W kontekście społecznym lat sześćdziesiątych XX wieku, kiedy ruch feministyczny właśnie przekroczył granice państw, a dostęp do informacji był znacznie mniejszy niż obecnie, można zrozumieć,